Tietosuojaseloste

Kiinteistö Oy Nilakanrannan rekisteriseloste, asiakasrekisteri
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 21.11.2017

 1. Rekisterinpitäjä
  Kiinteistö Oy Nilakanranta
  Laituritie 1, PL 14 72601 Keitele
  Puh. 017 273 100
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Isännöitsijä Teemu Kaitala (1.7.2019 lähtien)
  Laituritie 1, PL 14 72601 Keitele
  Puh. 040 846 1100
 3. Rekisterin nimi
  Kiinteistö-, asiakas- ja vuokrareskontrajärjestelmä Tampuuri.
 4. Rekisterin pitämisen peruste
  Asiakassuhde ja vuokraustoiminta, vuokrareskontran ylläpito.
 5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin käyttötarkoitus
  Kiinteistöjen kunnossapito ja vuokrasopimusten hallinta:
  Asiakkaan henkilötietoja tarvitaan huoneistoihin liittyvissä vikailmoitus-, korjaus-, tarkastus- ja
  vaihtotilanteissa sekä vuokrasopimusten hallinnassa.
  Huoneistojen markkinointi ja asiakassuhteiden hoito:
  Asiakkaan henkilötietoja tarvitaan markkinointi- ja kanta-asiakasohjelman perustietojen
  ylläpidossa.
  Vuokrareskontran hoito:
  Asiakkaan henkilötietoja tarvitaan vuokrien laskutuksessa ja perinnässä.
 6. Rekisterin tietosisältö
  Kiinteistö-, asiakas- ja vuokrareskontrarekisteri Tampuuriin voidaan tallentaa vuokrahakijoista,
  vuokralaisista, kanssavuokralaisesta, yhteismaksajasta, muista asumaan tulevista henkilöistä ja
  mahdollisista asunnonostajista seuraavia tietoja:
  Vuokralaisen nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, edunvalvontatieto,
  työssäkäynti, työsuhteen kesto ja laatu, tulo- ja varallisuustiedot, luottotiedot, nykyistä asuntoa
  koskevat tiedot, asunnon tarvetta koskevat tiedot, siviilisääty, vuokrasopimustiedot, vuokran
  maksutiedot, vuokravakuustiedot, kontaktitiedot ja osallistuminen vuokranantajan järjestämään
  toimintaan sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
  Mahdollisen kanssavuokralaisen nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
  edunvalvontatieto, työssä käynti, työsuhteen kesto ja laatu, siviilisääty, tulo- ja varallisuustiedot,
  2
  luottotiedot, nykyistä asuntoa koskevat tiedot, vuokrasopimustiedot, vuokran maksutiedot,
  vuokravakuustiedot, kontaktitiedot ja osallistuminen vuokranantajan järjestämään toimintaan.
  Mahdollisten muiden asumaan tulevien henkilöiden nimet ja syntymäajat.
 7. Säännönmukaiset tietolähteet
  Vuokra-asuntohakemuslomake liitteineen sekä vuokrasopimus.
  Tietoja päivitetään mm. ilmoitusten ja vuokrasuhteen aikaisten tapahtumien perusteella.
  Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös väestörekisteristä.
  Luottotietoja kerätään ja päivitetään Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä.
 8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen
  ulkopuolelle
  Tästä rekisteriselosteesta ilmeneviä tietoja ei luovuteta Kiinteistö Oy Nilakanrannan ulkopuolelle,
  pois lukien Kiinteistö Oy Nilakanrannan puolesta jotain vuokrausliiketoiminnan tai perinnän osaa
  suorittavat sopimuskumppanit sekä ne tahot, joilla lainsäädännön mukaan on oikeus tietojen
  saantiin.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A. Manuaalinen aineisto / säilytyspaikka ja suojaaminen: Aineisto säilytetään lukitussa ja
  valvotussa tilassa.
  B. Tampuuriin tallennetut tiedot / rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä
  laitteiden fyysinen suojaus: Tietoihin on pääsy vain nimetyillä Kiinteistö Oy Nilakanrannan
  nimeämillä henkilöillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän
  myöntämää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille tehtäväkohtaiset käyttöoikeudet. Tiedot on talletettu keskitetysti lukitussa ja valvotussa tilassa.
  10.Tarkastusoikeus
  Asiakkaalla ja Kiinteistö Oy Nilakanrannan työntekijällä on oikeus tarkistaa rekisteristä itseään
  koskevat tiedot. Hän voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön henkilökohtaisesti tai
  kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Kirjalliset tarkastuspyynnöt pyydämme toimittamaan Kiinteistö Oy
  Nilakanrannan asiakaspalveluun osoitteella Laituritie 1, PL 14, 72601 Keitele.
  Tarkastusoikeus toteutetaan pääsääntöisesti kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.
 10. Tiedon korjaaminen
  Asiakas voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista, jolloin rekisterinpitäjä päättää tiedon
  korjaamisesta. Hakemuksessa havaitun virheellisen tiedon voi rekisterinpitäjä korjata saatuaan
  oikean tiedon hakijalta.
 11. Rekisteröidyn informointi
  Vuokra-asuntohakemuslomakkeen yhteydessä on ilmoitettu siitä, että häntä koskevat tiedot
  tullaan rekisteröimään kiinteistö-, asiakas- ja vuokrareskontra-järjestelmä Tampuuriin. Lisäksi
  3
  vuokra-asuntohakemuslomakkeen yhteydessä on ilmoitettu, että rekisteriseloste on nähtävänä
  Kiinteistö Oy Nilakanrannan palvelupisteissä ja Keiteleen kunnan sivulla
  https://www.keitele.fi/fi/Asuminen-ja-ymparisto/Asuminen/Vuokra-asunnot .